Brustkorb


Brustkorb
Brụstkorb vgl. Thorax

Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. 2013.

Synonyme: